Navigation


RSS: articles / commentsTransferi

Transferima je omogućena izrada računa za prijevoz (transfer) gostiju. Uz račun omogućena je izrada kalkulacije s upisom svih povezanih troškova s upisom nabavne i prodajne vrijednosti troška. Za svaki transfer omogućen je upis neograničenog broja relacija po čijim se upisom pamte podaci tako da kod slijedećeg upisa iste relacije program automatski ponudi pretodno upisanu udaljenost.

Ponude/Predračuni

Programska cjelina izrade ponuda nudi mogućnost izrada ponuda vezanih uz smještaj gostiju no i ponuda za bilo koju vrstu usluga. Za svaku ponudu se vodi status te se shodno tome može u svakome trenutku vidjeti realizacija u odnosu na ponudu. Ponude koje se kreiraju prefakturiranjem u recepcijskom poslovanju također čine sastavni dio ovih ponuda. Podatke sa svake ponude za smještaj moguće je prenijeti u rezervaciju te je tiskati u Kn ili EUR, na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponudu je moguće automatski distribuirati i putem e-mail poruke.

KOMERCIJALNO POSLOVANJE

ELVIS-RPS
Laginjina 23, Rijeka, HR
elvis-rps@ri.t-com.hr


APS v.5