Navigation


RSS: articles / commentsRezervacije

Programska cjelina Rezervacije omogućuje točno, sigurno i pregledno upravljanje rezervacijama smještajnih kapaciteta. Upravljanje rezervacijama olakšano je širokim spektrom opcija filtriranja tako da za pronalaženje slobodnog kapaciteta i termina zahtjeva malo truda i vremena. Program omogućuje i obilježavanje perioda u kapacitetima za koji se ne može vršiti rezervacija, kao i, korištenjem neraspoređenih rezervacija, prijenos rezervacije iz neraspoređene rezervacije u kapacitet i obratno. Rezervacije je moguće razvrstati na rezervacije u najavi, potvrđene rezervacije te rezervacije s zaprimjenim predujmom a za koje je moguće automatizmom napraviti račun za predujam.

Rezervacije se prikazuju grafički tako da su uvijek vidljivi rezervirani i slobodni periodi za svaki kapacitet. Kapacitete je moguće filtrirati i po karakteristikama a koje se mogu neograničeno definirati za svaki pojedini kapacitet. Za upisane rezervacije omogućeno je automatizirano slanje potvrde gostu.

Pregled rezervacija

Pregledom rezervacija omogućeno je kroz više različitih izvješća prikazati sve podatke o rezervacijama analitički ili statistički. Osim prikaza putem izvještaja rezervacije je moguće prikazati i putem više grafičkih prikaza. Sva izvješća moguće je prikazati korištenjem raznih opcija i uvjeta te se na taj načim broj izvještaja višestruko povećava.

Profakture

Za upisane rezervacije agencija omogućena je automatska izrada profaktura, odnosno ponuda. Program nudi mogućnost izrade profaktura korištenjem više različitih izbora primjene cijena kao i parametara upisanih za svaku agenciju.

Stanje rezervacija

Stanje rezervacija grafički prikazuje stanje zauzetih i slobodnih kapaciteta prikazanih po vrsti smještajne jedinice u određenom vremenskom periodu.

Neraspoređene rezervacije

Program omogućuje osim upisa rezervacija za određene kapacitete i upis neraspoređenih rezervacija. To su rezervacije koje se ne upisuju u kapacitet već se zavode pod određenom vrstom smještaja te se potom, naknadno, raspoređuju u kapacitete. Jednom raspoređenu rezervaciju također je moguće preseliti u neraspoređene rezervacije te je kasnije rasporediti u drugi kapacitet. Korištenjem ove programske cjeline omogućuje upis svih upita, bez obzira na konačnu realizaciju istih.

Upis predujmova

Ova programska cjelina omogućuje upis predujma za svaku pojedinu rezervaciju te automatsku izradu računa za predujam. Omogućen je upis više predujma za pojedinu rezervaciju. Program omogućuje i upis predujma po kojem će se po izradi računa automatski odbijati iznos računa. To omogućuje analitičko praćenje svakog tako zaprimljenog predujma. Bez obzira na vrstu upisanog predujma, po izradi računa, program će automatski nuditi izradu storno računa za predujam.

Brisane i stornirane rezervacije

Evidencija brisanih i storniranih rezervacija automatski se vodi uslijed tako obvljenih radnji pri upravljanju rezervacijama. Brisane rezervacije, kao i stornirane čuvaju se radi daljnje statističke obrade, a svaku brisanu, odnosno storniranu, rezervaciju moguće je ponovno vratiti među važeće rezervacije.